PRYMAT - Strona główna Prymat-Infolinia
 
 Strona główna  Katalog wyrobów» Wagi elektroniczne   <--- tu jesteś
 

Nowości
Wanny wychwytowe
Wanny wychwytowe »
Kuwety magazynowe
Kuwety magazynowe »
Pojemniki plastikowe na kółkach
Pojemniki plastikowe
na kółkach »
Wózki z tablicami perforowanymi
Wózki z tablicami perforowanymi »
 
Aktualizacja: 14.05.2015

PRYMAT - 13 Lat na rynku
certyfikat on-line

 Informator
 Legalizacja wag »
 Wagi: Definicje »
 Stopnie ochrony IP »

Wagi platformowe, pomostowe, stołowe, Wózki z wagą, Wagi paletowe
 ♦  Prezentujemy wagi elektroniczne przemysłowe w wykonaniu profesjonalnym
 ♦  Są to solidnie wykonane wagi w umiarkowanych cenach
 ♦  Sprawdzone w setkach firm na wydziałach produkcyjnych i w magazynach
 
 ♦  Produkt polski
Produkt polski
 ♦  Certyfikaty
Certyfikat ISO
 ♦  Wagi platformowe (pomostowe) 300 - 6000kg
Wagi platformowe (pomostowe)
Wagi platformowe (pomostowe)

 
       
 ♦  Wagi paletowe
Wagi paletowe
Wagi do palet

 
       
 ♦  Wózki paletowe z wagą
Wózki paletowe z wagą
Wózki paletowe z wagą
       

Ocena zgodności wagi z wymaganiami ( Legalizacja )

Ocena zgodności (legalizacji podlegają wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dniu 1 maja 2004 r. i stosowane do określania masy w następujących zastosowaniach):

 • w obrocie handlowym,
 • będącej podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat,
 • podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów,
 • pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia,
 • przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach,
 • w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne,
 • przy paczkowaniu towarów,

Stosowanie wag bez legalizacji i certyfikatu do handlu jest wykroczeniem i naraża użytkownika wagi na sankcje finansowe nakładane przez Urzędy Miar i inne upoważnione jednostki administracji państwowej.

 ♦  Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23), które wdraża do prawodawstwa polskiego dyrektywę Rady nr 90/384/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wag nieautomatycznych (NAWI) wraz ze zmianą wprowadzoną dyrektywą 93/68/EWG.

 ♦  Obowiązkowe oznaczenia naniesione na wagach nie utomatycznych legalizowanych
 • Znak CE,
 • Naklejka z hologramem poświadczająca legalizację, zawierająca dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono znak CE oraz numer lub numery jednostek notyfikowanych, które sprawu ją nadzór WE nad systemem jakości producenta lub dokonały legalizacji WE (w przypadku jednostek notyfikowanych wchodzących w skład administracji miar w Polsce oznaczenie to nanoszone jest przez te jednostki),
 • Zielona, kwadratowa na klejka o wymiarach co najmniej 12,5 x 12,5 mm z nadrukowaną dużą czarną literą "M" (poświadczająca zgodność z dyrektywą europejską 90/384/EE C)
 • Znak fabryczny lub nazwa producenta,
 • O znaczenie klasy dokładności (zamieszczone w elipsie lub między dwoma liniami poziomymi, połączonymi dwoma półokręgami),
 • Obciążenie maksymalne, w postaci "Max...",
 • Obciążenie minimalne, w postaci "Min...",
 • Wartość działki legalizacyjnej, w postaci "e=...".
 • Wartość działki odczytowej, w postaci "d=...." ( obowiązkowe jeżeli jej wartość różni się od działki legalizacyjnej.
 ♦  Dokumentacja legalizacyjna wagiM

Nowe wagi elektroniczne nie muszą posiadać "papierowego" świadectwa legalizacj wydanego przez Urząd Miar. Wystarczającym poświadczeniem legalizacji jest tabliczka znamionowa oraz naklejki wg powyższego rysunku.

Świadectwo "papierowe" nie są wydawane przez Urząd Miar w trakcie legalizacji – można je uzyskać na podstawie oddzielnego wniosku właściciela wagi lub dostawcy skierowanego do właściwego UM.

 ♦  Termin ważności legalizacji nowej wagi
 • Wagi przemysłowe wyprodukowane w 2006 roku i wcześniej tracą ważność legalizacji z dniem 1 stycznia 2010 roku i powinny być ponownie zalegalizowane i oznaczone w wyżej opisany sposób.
 • Legalizacja pierwotna (nowej wagi) jest ważna 3 lata kalendarzowe łącznie z rokiem legalizacji umieszczonym na naklejce legalizacyjnej ( jeżeli waga jest kupiona w grudniu to praktycznie legalizacja jest dwuletnia)
 ♦  Ponowna legalizacja wagi
 • Wagę, której ważność legalizacyjna wygasa można przekazać firmie legalizującej wagi magazynowe ( na ogół jest to dostawca wagi), która dokona ponownej legalizacji w Głównym Urzędzie Miar Legalizację wagi użytkownik może również przeprowadzić we własnym zakresie Czynność tę użytkownik może przeprowadzić u siebie w obecności pracownika Urzędu Miar, przy pomocy legalizowanych odważników wzorcowych, które można wypożyczyć w kwalifikowanych wypożyczalniach wzorców mas.
 • Dowodem przeprowadzonej legalizacji wagi, jest nowa holograficzna na lepka legalizacyjna, która jest naklejana obok tabliczki znamionowej wagi.
 • Ważność legalizacji ponownej wynosi 25 miesięcy
 ♦  Czynności kontrolne, legalizacja ponaprawach

W czasie eksploatacji wagi, użytkownik możne przeprowadzić kontrolę wskazań wagi polegającą na obciążaniu wagi odważnikami wzorcowymi (wzorcami masy) i rejestrowaniu odchyłek wskazań. Czynność tę użytkownik może przeprowadzić u siebie przy pomocy legalizowanych odważników wzorcowych, które można wypożyczyć w kwalifikowanych wypożyczalniach wzorców mas.

Wzorcowanie można również zlecić odpłatnie dostawcy wagi.

W przypadku uszkodzenia wagi należy ją przekazać do serwisu w celu naprawy, w trakcie której podlega ona ponownej adjustacji (kalibracji) oraz legalizacji Adjustacja (kalibracja) wagi jest to czynność mająca na celu korekcję wskazań wagi w odniesieniu do wzorca oraz wzajemne dopasowanie elementów pomiarowych i sterujących wagi.

Z kalibracji sporządzany jest protokół przekazywany wraz z wagą do legalizacji. Protokół kalibracji jest dokumentem wewnętrznym wykonawcy kalibracji (na życzenie może być odpłatnie u dostępniony użytkownikowi).

 
Strona główna Strona główna    Mapa serwisu  Mapa serwisu    |  Kontakt: Dział Sprzedaży tel. 74 831 18 82; kom. 694 486 552